Skip to main content

Zasady i regulamin

TEAM UP! Europe – rywalizacja drużyn zawodowych

 1. TEAM UP! Europe jest rywalizacją drużynową (i zwana jest w dalszej części “rywalizacją”) odbywającą się w ramach 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego w dniu 24 września 2023. 
 2. W rywalizacji weźmie udział sześć drużyn zaproszonych przez organizatora 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego. Wybór drużyn jest wyłącznym prawem organizatora. Każdy zespół jest reprezentowany przez zaproszonego do współpracy managera drużyny, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za całość jej funkcjonowania.  
 3. Każda drużyna musi się składać z trojga albo czworga zawodników, przy czym w ramach zespołu istnieje wymóg reprezentacji obu płci. WSZYSCY członkowie zespołu muszą mieć obywatelstwo dowolnego państwa europejskiego (w rozumieniu członkostwa lekkoatletycznej federacji European Athletics).
 4. Udział zawodników, którzy przeszli proces zmiany płci, odbywa się w zgodzie z przepisami World Athletics. 
 5. Sportowcy reprezentującej Rosję są wykluczeni z rywalizacji. Sportowcy z Białorusi mogą zostać zgłoszeni do rywalizacji wyłącznie jeśli są uchodźcami politycznymi i jeśli złożą deklarację niezgody na politykę swojego kraju. W sytuacji zgłoszenia do rywalizacji zawodnika lub zawodników pochodzących z Białorusi ostateczna decyzja co do ich udziału jest wyłącznym prawem organizatora.
 6. Minima kwalifikacyjne do udziału w rywalizacji wynoszą 2:22 dla mężczyzn oraz 2:50 dla kobiet. 
 7. Zgłoszenie zespołu musi zostać złożone w formie elektronicznej do dnia 30 czerwca 2023. 
 8. Organizator rywalizacji dokona wyboru sześciu drużyn i powiadomi wszystkie zgłoszone drużyny o swojej decyzji do dnia 3 lipca 2023. 
 9. Manager i zawodnicy każdego zespołu oraz organizator podpisują umowę udziału w rywalizacji określającą wzajemne prawa i obowiązki. 
 10. Po zgłoszeniu imiennej listy zawodników manager może dokonać maksymalnie dwóch zmian w składzie, przy czym każdy nowo zgłoszony zawodnik musi spełniać kryteria określone w punktach 3, 4, 5 i 6. Niezależnie od spełnienia tych warunków każda zmiana wymaga ostatecznego zatwierdzenia przez organizatora. 
 11. Wynik końcowy drużyny zostanie obliczony na podstawie przelicznika punktowego World Athletics https://caltaf.com/pointscalc/calc.html i będzie sumą: a) najlepszego wyniku punktowego mężczyzny i b) najlepszego wyniku punktowego kobiety oraz c) lepszego z 2 pozostałych rezultatów punktowych uzyskanych przez członków drużyny w 45. Nationale-Nederlanden Maratonie Warszawskim przez zawodników reprezentujących drużynę. 
 12. Jeśli ten sam wynik punktowy uzyskają dwie drużyny (bądź więcej) to kolejność końcowa zostanie określona na podstawie wyniku punktowego czwartego członka zespołu. W przypadku gdy i ten czynnik nie wyłoni kolejności zespoły będą sklasyfikowane na tym samym miejscu. 
 13. Aby zespół został sklasyfikowany bieg muszą ukończyć minimum dwaj jego członkowie.
 14. Podział nagród w rywalizacji:
 1. miejsce – 20.000 EURO 
 2. miejsce – 12.000 EURO 
 3. miejsce – 9.000 EURO 
 4. miejsce – 6.000 EURO 
 5. miejsce – 5.000 EURO
 6. miejsce – 4.000 EURO 
 1. Kwoty w p. 14 podane są przed opodatkowaniem.
 2. Podział nagród w obrębie drużyny jest wyłączną decyzją jej managera.
 3. Organizator pokrywa racjonalne i uzasadnione koszty przelotu na zawody, pobytu i wyżywienia w czasie zawodów czwórki zawodników i managera każdego z sześciu zespołów. 
 4. Poza nagrodami wymienionymi w p. 14 zawodnicy nie otrzymują żadnych dodatkowych korzyści materialnych ani finansowych (w szczególności tzw. “startowego”).
 5. Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego.

 

TEAM UP! Everyone – drużynowa klasyfikacja amatorów

 1. TEAM UP! Everyone jest rywalizacją drużynową (i zwana jest w dalszej części “rywalizacją”) odbywającą się w ramach 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego w dniu 24 września 2023.
 2. Do rywalizacji może zostać zgłoszona drużyna składająca się wyłącznie z osób mających nadane numery startowe 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego. Każdy zespół jest reprezentowany przez (managera) kapitana drużyny, który zgłasza drużynę i ponosi wyłączną odpowiedzialność za całość jej funkcjonowania.
 3. Każda drużyna musi się składać z minimum trojga a maksimum czworga zawodników, przy czym w ramach zespołu istnieje wymóg reprezentacji obu płci (w zespole musi znajdować się co najmniej jeden mężczyzna i co najmniej jedna kobieta).
 4. Udział zawodników, którzy przeszli proces zmiany płci, odbywa się w zgodzie z przepisami World Athletics.
 5. Osoby reprezentujące Rosję są wykluczone z rywalizacji. Osoby z Białorusi mogą zostać zgłoszone do rywalizacji wyłącznie jeśli są uchodźcami politycznymi i jeśli złożą deklarację niezgody na politykę swojego kraju. W sytuacji zgłoszenia do rywalizacji zawodnika lub zawodników pochodzących z Białorusi ostateczna decyzja co do ich udziału jest wyłącznym prawem organizatora.
 6. Zgłoszenie zespołu musi zostać złożone w formie elektronicznej do dnia 21 września 2023.
 7. Po zgłoszeniu imiennej listy zawodników kapitan drużyny może dokonać w terminie do 10 września 2023 maksymalnie dwóch zmian w składzie z zachowaniem zasad określonych w punktach 3, 4 i 5. Niezależnie od spełnienia tych warunków każda zmiana wymaga ostatecznego zatwierdzenia przez organizatora.
 8. Wynik końcowy drużyny zostanie obliczony na podstawie przelicznika punktowego World Athletics https://caltaf.com/pointscalc/calc.html i będzie sumą: a) najlepszego wyniku punktowego mężczyzny i b) najlepszego wyniku punktowego kobiety oraz c) lepszego z 2 pozostałych rezultatów punktowych uzyskanych przez członków drużyny w 45. Nationale-Nederlanden Maratonie Warszawskim przez zawodników reprezentujących drużynę.
 9. Jeśli ten sam wynik punktowy uzyskają dwie drużyny (bądź więcej) to kolejność końcowa zostanie określona na podstawie wyniku punktowego czwartego członka zespołu. W przypadku gdy i ten czynnik nie wyłoni kolejności zespoły będą sklasyfikowane na tym samym miejscu.
 10. Aby zespół został sklasyfikowany bieg muszą ukończyć minimum dwaj jego członkowie.
 11. Najwyżej sklasyfikowany zespół w rywalizacji TEAM UP! Everyone spośród wszystkich składających się wyłącznie z osób legitymujących się paszportami krajów członkowskich European Athletics zostanie sklasyfikowany dodatkowo w rywalizacji TEAM UP! Europe na miejscu zgodnym z zasadami okreslonymi w regulaminie tej rywalizacji oraz otrzyma stosowną do zajętego miejsca nagrodę.
 12. Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego.